NESMRTELNY.EU

NOVINKY    |    O NÁS    |    E-SHOP    |    OBCHODNÍ PODMÍNKY    |    KONTAKTY

Obchodní podmínky od 9.10.2015

 

Obchodné podmienky

Future Trees s. r. o, Puškinova 850/4, 093 03 Vranov nad Topĺou
IČO: 47
764210 ... IČ DPH: NENÍ PLATCOM
www.nesmrtelny.eu e-mail: info@nesmrtelny.eu

OBCHODNÉ PODMIENKY

Dodávateľom tovarov a služieb (ďalej iba produktov), ako i prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť Future Trees s. r. o. (ďalej iba „predávajúci“) so sídlom: Puškinova 850/4, 093 03 Vranov nad Topĺou IČO: 47764210. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Vložka číslo: 30471/P

 1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup produktov prostredníctvom e-shopu www.nesmrtelny.eu a platia medzi predávajúcim a kupujúcim.

 2. Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim v okamihu zaregistrovania jej objednávky prostredníctvom internetového objednávacieho systému alebo elektronickej pošty.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Kupujúci objednáva produkty predávajúceho pomocou internetového objednávacieho systému alebo elektronickej pošty. Na tomto základe sa uzatvára kúpna zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim.

Pri objednávaní uvádza kupujúci nasledujúce údaje:

 • Ak nakupuje ako súkromná osoba, uvedie v objednávke prostredníctvom internetového objednávacieho systému alebo elektronickej pošty meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú presnú adresu, telefónne číslo, presný názov produktu, množstvo a spôsob dopravy a platby.

 • Ak nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, uvedie v objednávke prostredníctvom internetového objednávacieho systému alebo elektronickej pošty presný názov obchodnej spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, poštovú a fakturačnú presnú adresu, telefónne číslo, presný názov produktu, množstvo a spôsob dopravy a platby.

Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom prišli.

 1. Potvrdenie prijatia objednávky predávajúci oznámi kupujúcemu elektronickou poštou alebo telefonicky. Po potvrdení objednávky predávajúcim je táto záväzná pre obe strany.

 2. Ak predávajúci nie je schopný spracovať objednávku kupujúceho do 15 pracovných dní, upozorní na to kupujúceho elektronickou poštou alebo telefonicky a dohodne ďalší postup. V tomto časovom období môže kupujúci objednávku stornovať bez uvedenia dôvodu.

 3. Po objednaní tovaru kupujúcim prostredníctvom internetového objednávacieho systému alebo elektronickej pošty sa kupujúci zaväzuje objednaný tovar zaplatiť.

 4. Kupujúci má právo zmeniť objednávku alebo ju stornovať do okamihu, kedy ešte nebol vyexpedovaný. Objednávku je možné zmeniť alebo stornovať elektronickou poštou alebo telefonicky. Potvrdenie stornovania alebo zmeny objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou poštou alebo telefonicky. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po záväznom potvrdení predávajúcim považovaná za záväznú a prijatú.

 5. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu jeho nedostatku na sklade, z dôvodu nepredvídaných udalostí (vyššej moci), alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

SPÔSOB DODANIA TOVARU, DODACIE LEHOTY A SPÔSOB PLATBY

 • Tovar doručuje kuriér Geis.

 • Zásielku doručí až k Vám domov, nie je potrebné chodiť na poštu.

 • Cena poštovného je 4,00€.

 • Pri objednávke nad 44€ je cena poštovného zdarma

CENY

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Ceny uvedené na internetových stránkach predávajúceho sú platné a záväzné pre obe strany, a to v momente záväzného objednania tovaru.

 2. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú po uhradení za zásielku kuriérovi.

 3. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k produktom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom. Prevzatie tovaru kupujúcim je zásadne možné až po úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

ODSTÚPENIE KUPUJÚCIM OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná, produkty nesmú byť poškodené (a to ani ich obal), nesmú byť otvorené a ich obsah sa musí zhodovať s obsahom pôvodným.

 2. Ak sa kupujúci rozhodne tovar do 14. kalendárnych dní vrátiť, kontaktuje predávajúceho elektronickou poštou a zašle mu prostredníctvom elektronickej pošty písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dátumu nákupu, presnej adresy a čísla účtu pre finančné vyrovnanie. Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Vrátený tovar bude skontrolovaný. Peniaze budú vyplatené kupujúcemu na bankový účet, a to do 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Služby/Produkty zakúpené elektronicky nie je možné po začatí čerpania vracať.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Produkty si musí zákazník vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Ak je obal poškodený, zákazník má nárok tovar neprebrať. Ak je tovar poškodený aj napriek tomu, že obal poškodený nebol, zákazník musí nahlásiť toto poškodenie predávajúcemu a ďalej tovar nepoužívať.

Na uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný poslať písomne e-mailom žiadosť o reklamáciu a uviesť dôvod reklamácie. Ak bolo poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, najmä poškodením výrobku spojené s reklamáciou predávajúcemu.

OCHRANA SÚKROMIA

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že od kupujúceho bude požadovať len údaje, ktoré výlučne slúžia pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. 
Kupujúci vyhlasuje svoj súhlas v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pre činnosti predávajúceho a spracovali ich vo svojich finančných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi od kupujúceho bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje kupujúci predávajúcemu na dobu neurčitú.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí s posielaním informačných e-mailov, ktoré súvisia so službami a produktmi ktoré ponúka internetový obchod.
Predávajúci sa zaväzuje, že na základe písomnej žiadosti kupujúceho, vymaže jeho osobné údaje zo svojej databázy a zruší zasielanie informačných e-mailov kedykoľvek o to kupujúci požiada písomne alebo e-mailom.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese: info@nesmrtelny.eu alebo telefónnom čísle +420775041104.

 

 

 

Ke stažení

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvyFormulář pro odstoupení od kupní smlouvy
Formulář pro odstoupení od kupní smlouvyFormulář pro odstoupení od kupní smlouvy
 

© 2014 NOWONET media, s.r.o., design HOGUERA
 
TOPlist